REKLAMA

Město Domažlice zvažuje možnost realizovat prostřednictvím soukromého investora (developera) výstavbu bytových domů v lokalitě sídliště Kozinovo pole v Domažlicích - Týnské Předměstí na pozemcích p. č. 2288/2, 2294/14, 2299/1, 2311/1, 2311/25, 4817/1 a 4865/1, resp. jejich částí, vše v k. ú. Domažlice.

Dotčené pozemky jsou dle platného územního plánu zahrnuty do stávajících stabilizovaných ploch bydlení v bytových domech (BM) a částečně do rozvojových ploch P21 a Z9, ve kterých je  rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci a zpracováním územní studie; v zadání změny č. 1 územního plánu je navrhováno předmětnou část dotčených pozemků z těchto rozvojových ploch vyjmout a zahrnout ji do stávajících stabilizovaných.

REKLAMA

V dané lokalitě bude nezbytné vybudovat novou dopravní a technickou infrastrukturu (nové místní obslužné komunikace včetně chodníků a parkovišť, prodloužení kanalizačních stok a vodovodních řadů, veřejného osvětlení a teplovodu). Předpokládá se, že město bude vlastníkem této nové veřejné infrastruktury (a bude ji na svůj náklad provozovat) a zároveň zůstane vlastníkem veškerých pozemků tvořících veřejná prostranství, předmětem prodeje soukromému investorovi by tedy byly pouze zastavěné části pozemků, na nichž se budou nacházet jednotlivé bytové domy. Předmětem jednání by pak bylo především stanovení rozsahu nové veřejné infrastruktury, způsob její realizace a financování, a to včetně administrace veřejné zakázky

Město Domažlice očekává, že do konce měsíce července t. r. (tak, aby s nimi mohlo být seznámeno zastupitelstvo města na svém srpnovém zasedání) bude mít k dispozici nabídky na spolupráci těch soukromých investorů, kteří by o tuto výstavbu měli zájem a pro které by byly podmínky stanovené memorandem akceptovatelné, přičemž součástí nabídky bude studie zástavby (jsou možná i variantní řešení) s tímto obsahem:

  1. návrh uspořádání bytových domů, koncepci veřejných prostranství včetně dopravního řešení a technické infrastruktury a veřejné zeleně, případně umístění občanské vybavenosti (dětská hřiště....),
  2. návrh umístění a vzhledu bytových domů, jejich výšku, počet podlaží a počet bytů a návrh jejich napojení na inženýrské sítě,
  3. návrh umístění obslužných komunikací, chodníků a odstavných a parkovacích stání (počet parkovacích stání bude navýšen o 30 míst pro stávající bytový dům č. p. 566, 567, 568 (Švabinského ul., Domažlice - Týnské Předměstí)
  4. návrh umístění inženýrských sítí - doplnění stokové sítě, vodovodní sítě, likvidace dešťových vod, veřejného osvětlení a tepelné sítě - teplovodu.

Nabídky budou evidovány Odborem správy majetku Městského úřadu Domažlice, který je bude předkládat příslušným orgánům města k projednání.

REKLAMA