OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

nova rise klasterni kostelV úterý 8. října v 17 hodin v malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava koná přednáška Mgr. Davida Zimoly a Mgr. Andreje Shbata, Ph.D. Přednáška nese název Archeologicko-antropologické výzkumy pohřebních prostor v klášterní kapli sv. Anny v Nové Říši a v kostele sv. Jakuba Většího v Jihlavě. 

 

REKLAMA

Premonstrátský klášter v Nové Říši byl založen ve 13. století jako ženský, v 16. století se však po “vymření” řeholnic mění v klášter mužský. Ten se v 1. polovině 18. století definitivně stává samostatným, na svém mateřském klášteru v Zábrdovicích nezávislým opatstvím. V 17. století zde nechávají premonstráti přestavět v barokním stylu i kapli sv. Anny, pod jejíž podlahou se nachází krypta. Do ní se v rakvích ukládaly ostatky řeholníků, a to pravděpodobně již proboštů (“předopatští” správci kláštera, pozn. autora), posléze i některých opatů a obyčejných řeholníků.

Během archeologicko-antropologického výzkumu, vedeného archeologem z Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. a antropologem z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, byla na podzim roku 2012 prozkoumána barokní krypta, která se skládala ze dvou samostatných komor – východní a západní. V těchto dvou komorách bylo uloženo 24, vesměs zdobených rakví. V nich bylo ovšem uloženo mnohem více jedinců, neboť se do krypty kaple sv. Anny ve 30. letech 20. století přesunuly ostatky ze dvou krypt klášterního kostela sv. Petra a Pavla.

Přednáška se zabývá prvotními výsledky tohoto výzkumu. Dominantním nálezem se stala plechová rakev, ve které byl pohřben opat Ferdinand Mauritz Seka, který zemřel na pooperační komplikace ve Vídni roku 1852. Díky kompletní zachovalosti kostry a některých mumifikovaných měkkých tkání bylo možné antropologickým výzkumem částečně zrekonstruovat jeho život, a to zejména po stránce zdravotní. Jeho lebka se stala podkladem pro rekonstrukci podoby, kterou provedla Pavla Malá-Zedníková z Kriminalistického ústavu v Praze, čímž mohl být jeho vzhled srovnán s dvěma zachovanými vyobrazeními. Další výsledky, týkající se zejména složení stravy, popřípadě přítomnosti těžkých kovů v tělech pohřbených jedinců, přinesou výsledky chemických analýz Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Překvapením výzkumu byl nález pravděpodobně středověké krypty, která se nacházela pod zkoumanou barokní kryptou z roku 1639, o jejíž existenci prameny mlčí. Dále se zde nalezly unikátní skleněné ryté identifikační tabulky z 1. poloviny 18. století, na kterých se kromě jména a data úmrtí (popřípadě i narození) zaznamenala i profese zemřelého. Kromě typické pohřební výbavy jako byly růžence a dřevěné křížky, byly v rakvích nalezeny i pozlacené křížky a prsten. Ve vchodu do samotné krypty byl zazděn unikátní náhrobní kámen pravděpodobně z vrcholné gotiky, který do budoucna jistě přinese zajímavá zjištění. U mnohých jedinců se dokonce zachovala podoba řeholního oděvu, který s malými obměnami nosí premonstráti dodnes.

Přednáška ukáže zájemcům detailnější výsledky a srovnání pohřebního ritu dvou premonstrátských komplexů na Vysočině – kláštera Nová Říše u Telče a kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě, patřící pod správu Strahovského opatství v Praze. Posluchač bude mít možnost seznámit se s výsledky archeologicko-antropologického bádání, které je na Vysočině v takovém rozsahu ojedinělé.


Úspory energie sledujte na EnergyTV

Vysočina plná novinek a aktuálních informací

REKLAMA